Q: Lyric lagunya Lagu Wajib YHS bagaimana?

A:  Lyrics LAGU WAJIB YHS CHURCH (HEBREW)

*

 Ani mestakhave lifney kitrekha Adonai

Ve hove otcha be anava

Belev tahor ani mekabel et korbankha

Se hikrafta avurenu

* *

Ekh ukhal lekmol leka al ahavatka

Ve alhabrakot sena tata lanu

Rakh lekabot otcha vela avot otcha

Veleva er’ et simkha

Chorus:

YESHUA HaMashiakh, YESHUA hu Adon

YESHUA HaMashiakh, YESHUA hu AdonQ: Lyric lagunya Lagu Wajib YHS bagaimana?

A: Lyrics LAGU WAJIB YHS CHURCH (HEBREW)

*

Ani mestakhave lifney kitrekha Adonai

Ve hove otcha be anava

Belev tahor ani mekabel et korbankha

Se hikrafta avurenu

* *

Ekh ukhal lekmol leka al ahavatka

Ve alhabrakot sena tata lanu

Rakh lekabot otcha vela avot otcha

Veleva er’ et simkha

Chorus:

YESHUA HaMashiakh, YESHUA hu Adon

YESHUA HaMashiakh, YESHUA hu Adon